รายละเอียดการจอง

ข้อมูลผู้จอง

TOURLIST INFORMATION / 預訂信息

ชื่อ

NAME / 名

นามสกุล

SURNAME / 姓氏

เบอร์โทร

TELEPHONE NUMBER / 電話

อีเมล์

EMAIL / 電郵地址

จำนวน

NUMBER OF PEOPLE / 數

ผู้ใหญ่ / ADULT / 成人
เด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ / Children under 5 / 5歲以下的兒童
หมายเหตุ... เด็กอายุมากกว่า 5 ขวบ คิดราคาเท่าผู้ใหญ่
เลือกวันที่ต้องการเดินทาง

CHOOSE TRAVEL DATE / 選擇旅行日期

เลือกพาหนะโดยสาร

CHOOSE VEHICLE / 選一輛公共汽車

รถตู้ขาไป พร้อมเรือขาไป ราคา 650 บาท
รถตู้ขากลับ พร้อมเรือขากลับ ราคา 650 บาท
รถตู้ ไป - กลับ พร้อมเรือ ไป-กลับ ราคา 1,200 บาท
ตั๋วเรือไป ราคา 400 บาท
ตั๋วเรือกลับ ราคา 400 บาท
ตั๋วเรือไปกลับ ราคา 800 บาท
รถตู้เหมา 1,800 บาทต่อเที่ยว(รับหรือส่งสนามบิน)

คันล่ะ 10 หรือ 12 คน

รถตู้เหมา 1,700 บาทต่อเที่ยว(รับหรือส่งตัวเมืองหาดใหญ่)

คันล่ะ 10 หรือ 12 คน

รายละเอียดการเดินทาง / สถานที่รับ - ส่ง / ไฟล์บิล

TRAVEL INFORMATION / LOCATION DETAIL / FLIGHT / 旅行/位置/賬單文件的詳細信息

รายละเอียดขาไป

STARTING PLACE DETAIL / 細節去

รายละเอียดขากลับ

ENDING PLACE DETAIL / 背部細節สุโขทัย ทัวร์ หาดใหญ่

263 ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

081-357-8998

    081-540-5692

    086-695-8449

@sukhothaitour_hdy

sukhothatitour_hatyai

 sukhothaitourhatyai@gmail.com

 www.sukhothaitourhatyai.com